دیجیتال ساینیج برنا رسانه

قدرت پذیرش مخاطب دیجیتال ساینیج به چه عواملی بستگی دارد ؟ صرف نظر از اینکه کدام تحقیق و تخمینی جمع آوری داده ها را فراهم آورده، «آرپیترون و نایلسون» هر دو بر این باورند که قدر پذیرش مصرف کننده در کیفیت دیجیتال ساین ایج به طور شگفت انگیزی نقش موثر دارد. همانطور که در عکس 1.1

ادامه مطلب