(دیجیتال ساینیج)در اداره کل بیمه سلامت استان تهران در تاریخ 1391/7/1 سازمان بیمه خدمات درمانی  با هدف تجمیع بیمه های درمانی واحد و اجرای برنامه ملی پزشک خانواده به سازمان بیمه سلامت ایران، این اداره کل نیز به اداره کل بیمه سلامت استان تهران تغییر نام داد.   ابلاغ سياستھای کلی <سلامت> حضرت آیتالله خامنهای رھبر انقالب

ادامه مطلب

مشخصات نمایشگر ها واقعا به چه معنا هستند و کاربرد و اختلاف آنها در چیست؟ امروزه نمایشگرها پیشرفت های چشم گیری کرده اند بسیاری از تکنولوژی های استفاده شده در تلویزیون و مانیتورهای امروزی جالب و در عین حال پیچیده شده اند پس دور از ذهن نیست که بسیاری از مصرف کنندگان درک درستی از

ادامه مطلب