دیجیتال ساینیج در کلینیک مایو

کلینیک مایو: Mayo clinic سیستم دیجیتال کلینیک مایو یکی از بهترین دیجیتال ساینیجهای شناخته شده در سازمان دولتی است. این کلینیک 6 سال پیش توسط «وارن هارمون»، رئیس بخش و مسئول قسمت رسانه، ساخته شد سیستم دیجیتالی این کلینیک به خاطر کارمندان و بیماران آن طراحی شده و امکاناتش شامل 30 صفحه نمایش است که

ادامه مطلب