روز جهانی عصای سفید

روز جهانی عصای سفید(دیجیتال ساینیج ها دریچه ای تازه در عرصه اجتماعی نابینایان امروز روز جهانی عصای سفید است، روزی که روشن دلان جهان طراوت، پویایی و نشاط را به جویبار زندگی فرامی خوانند. در این روز روشن ضمیران فریاد می دارند: ما هم تپیدن قلب زندگی و زدن نیض طبیعت را احساس می کنیم.

ادامه مطلب