روابط عمومی الکترونیک چیست؟ روابط عمومی الکترونیک واحد اصلی ارتباط سازمان ها با مخاطبین است و در عصر انفجار اطلاعات، باید اولین واحد در دسترسی به شبکه های ارتباطی محلی، ملی و جهانی باشد. در بستر توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات  در کل، دولت الکترونیکی(ES)  به صورت خاص، باید جایگاه (روابط عمومی) ها به صورت ویژه ای

ادامه مطلب