دیجیتال ساینیج و جنگ نرم

نقش انکار ناپذیر دیجیتال ساینیج ها در مبارزه با جنگ نرم جنگ نرم نوعی چالش و درگیری بین کشورها می باشد که در حوزه محتواها، برنامه ها و نرم افزارهایی است نه سخت افزار و تسلیحات نظامی که عمدتاً از جنس رسانه ها است بنابراین هر گونه تقابل میان کشورها یا گروه هایی که با

ادامه مطلب