چه کسی شایسته استفاده از دیجیتال ساین ایج است؟

چه کسی شایسته استفاده از دیجیتال ساین ایج است؟ این که تصور کنیم مردم در محلی جمع شده اند ولی از دریافت پیام هایی که از یک نمایشگر که در یک محل مناسب نصب شده است محروم اند، تقریبا غیر ممکن است. اگرچه مخاطبان که آنرا بکار می برند و یا پیام های آنرا دریافت

ادامه مطلب

استفاده از صنعت دیجیتال ساین ایج

 در صنعت دیجیتال ساین ایج وقتی که ارزیابی تکمیل شد و گروه هماهنگی لازم را بدست آورده برای برداشتن اولین گام برای اجرا، بودجه لازم ضروری است. بر اساس اصول سرمایه گذاری، این گام گاهی منطقی است. چیزی که ارزشمند است ایده ای است که منجر به موفقیت می شود و در ضمن سود مالی

ادامه مطلب