چه کسی شایسته استفاده از دیجیتال ساین ایج است؟

چه کسی شایسته استفاده از دیجیتال ساین ایج است؟ این که تصور کنیم مردم در محلی جمع شده اند ولی از دریافت پیام هایی که از یک نمایشگر که در یک محل مناسب نصب شده است محروم اند، تقریبا غیر ممکن است. اگرچه مخاطبان که آنرا بکار می برند و یا پیام های آنرا دریافت

ادامه مطلب