5رونددیجیتال ساینیج  برای تغییراینده بازار آینده علامت های دیجیتال ساینیج شامل بسیاری از توابع و ویژگی هاکه: شامل شخصی سازی، تجزیه و تحلیل داده ها، واقعیت افزوده، رسانه های تعاملی و هوش مصنوعی است. فن اوری هاپیچیده ترخواهدشد هیچ کس نمی خواهد نشان دهد و منتظر است.مردم به پردازش سریع دادهانیازدارند.چنین افزایش سرعتی نیازبه تجهیزات

ادامه مطلب