سه مدل دیجیتال ساینیج در کیوسک های خرده فروشی در گذشته هزینه و پیچیدگی دیجیتال ساینیج ها، عملگرهای کیوسک های خرده فروشی را از تحقیق در مورد مزایای بالقوه خود محروم کرد. اما همانطور که صفحه نمایش های دیجیتال، یک جزء رایج کیوسک ها در محیط های دیگر می شود، علاقه به دیجیتال ساینیج برای کیوسک

ادامه مطلب