ساینیج  در مطب پزشکان و مراکز بهداشتی، درمانی   هنوز در مطب پزشکان مجله ها و روزنامه ها روی میز و یا داخل قفسه ها به شدت به چشم می آیند ، مکتوباتی که برای سرگرم کردن مراجعین دیر زمانی است استفاده می شود ، اما دیجیتال ساینیج نشان داد که به اندازه ای جذابیت دارد

ادامه مطلب