دیجیتال ساینیج

پروژه سیستم مدیریت و زمانبندی نمایشگرها برنا رسانه در سازمان فرابورس راه اندازی شد مقدمه تأسيس و راه اندازي بازارهاي خارج از بورس در قانون بازار اوراق بهادار (مصوب 1384/09/01) پيش بيني شده است و در تاریخ 1387/08/22 شرکت فرابورس ايران به ثبت رسید و فعاليت خود را آغاز کرد. و بازار فرابورس ایران در تاریخ

ادامه مطلب