پروژه مدیریت و زمانبندی نمایشگر برنا رسانه در سازمان بیمه سلامت راه اندازی شد مقدمه سازمان بیمه سلامت ایران در تاریخ اول مهر ماه سال 91 تشکیل شد تا به این ترتیب خدمات پایه سلامت به طور یکسان به تمامی مردم در قالب یک سازمان ارایه شود . به این ترتیب همه جمعیت 75 میلیونی کشور از

ادامه مطلب