نقش روابط عمومی در سازمان ها  در قالب مجموع های از فعالیتهای ارتباطی صورت می گیرد که می توان آ ن را تحت عنوان شاخصهای گوناگون مانند: اطلاع رسانی و ارتباط با رسانه ها ،‌ارتباطات برون سازمانی و  درون سازمانی،مراسم و مناستها، تبلیغات و انتشارات، پژوهش و افکار سنجی ، روابط عمومی الکترونیک دسته بندی

ادامه مطلب