مدیریت چیست؟ تعاریف بسیار زیادی از مدیریت ارائه شده است، یکی از جامع ترین این تعاریف در ذیل آمده است مدیریت عبارت است : از علم و هنر برنامه ریزی ( پیش بینی ) سازمان دهی ( تقسیم کار و تفکیک وظایف ) هدایت و رهبری ( راهنمایی کردن زیردستان و توانایی نفوذ کردن در

ادامه مطلب