در اینجا می خواهیم به جنبه های اشتراک گذاری با استفاده از نرم افزار دیجیتال ساینیج بپردازیم. سمینارها و وبینارهای زیادی شرکت کرده ایم و مقالاتی زیادی در خصوص ابزارهای اشتراک گذاری همچون دیجیتال ساینیج و ویدئو کنفرانس مطالعه کرده ایم. فاکتورهای زیادی در نظر گرفته شده است تا اطمینان حاصل شود که تکنیک به

ادامه مطلب