افزایش تعداد نمایشگر دیجیتال ساینیج برنا رسانه در شرکت برق منطقه ای تهران شرکت برق منطقه ای تهران یکی از زیرمجموعه های وزارت نیرو است که با استفاده از نرم افزار دیجیتال ساینیج برنا رسانه به سامانه اطلاع رسانی یکپارچه روابط عمومی وزارت نیرو متصل است. با توجه به اینکه دفتر روابط عمومی این شرکت جهت

ادامه مطلب