دیجیتال ساینیج برنا رسانه در دانشگاه علامه

پروژه سیستم دیجیتال ساینیج برنا رسانه در دانشگاه علامه طباطبائی راه اندازی شد مقدمه دانشگاه علامه طباطبائی  دانشگاهی مولود و فرزند انقلاب اسلامی است، در عین اینکه بنیاد و ریشه هایش قدمتی 60 ساله دارد. بعد از انقلاب اسلامی براساس جایگاه رفیع علوم انسانی و نیاز به ایجاد یک دانشگاه تخصصی در حیطه علوم انسانی

ادامه مطلب