پروژه دیجیتال ساینیج برنا رسانه در شرکت تولید نیروی برق حرارتی شرکت برنا گستران دانش،نرم افزار دیجیتال ساینیج برنا رسانه را در وزارت خانه ها و سازمان ها و شرکت های مادر تخصصی بزرگ و مرکزی ایران نصب و راه اندازی کرده و مورد استقبال قرار گرفته است. پیرو نصب و راه اندازی دیجیتال ساینیج

ادامه مطلب