اطلاع رسانی سازمانی با نزدیک شدن به نیمه دوم سال، زمان بودجه بندی برای سال آینده نیز فرامی رسد و بهتر است بودجه ای برای رویکردهای جدید در بخش اطلاع رسانی سازمانی خود در نظر بگیرید. اطلاع رسانی سازمانی بیرونی ترین وجه سازمان شماست و بیشترین ارتباط را با رسانه های مختلف دارد. با توجه

ادامه مطلب