دیجیتال ساینیج روابط عمومی الکترونیک برق منطقه ای باختر

روابط عمومی الکترونیک (دیجیتال ساینیج) وزارت نیرو در شرکت برق منطقه ای باختر روابط عمومی وزارت نیرو با توجه به سیاست های خود در توسعه دادن سامانه نیرو تی وی و اجرای مراحل بعدی این طرح در آینده نزدیک، در پی نصب تجهیزات و نرم افزار دیجیتال ساینیج به عنوان بستر اطلاع رسانی یکپارچه در تمامی سازمان

ادامه مطلب