دیجیتال ساینیج برنا رسانه

اهداف دیجیتال ساینیج(  Purpose of Digital signage ) دیجتال ساین ایج امروزه برای بیان مفاهیمی به کار می رود که به 4 بخش مجزا تعلق دارد ( که اغلب این 4 بخش هم پوشانی دارند) : 1. بازرگانی 2. اطلاع رسانی 3. تجربی 4. رفتاری 1. بازرگانی شکی نیست که بخش تجاری دیجیتال ساین ایج

ادامه مطلب