این یک تلویزیون نیست

این یک تلویزیون نیست صفت سودآوری تنها صفتی نیست که دیجیتال ساین ایج را توصیف کند. دیجیتال ساین ایج مثل یک تلویزیون که در ارتفاع نصب شده باشد نیست. به علاوه، دیجیتال ساین ایج های امروزی بیشتر سمعی بصری و یا فایل های و یا داده هایی هستند که هم زمان با هم در یک

ادامه مطلب