آشنایی با مفهوم روابط عمومی الکترونیک روابط عمومی الکترونیک در ساده ترین وجه آن تامین کننده ارتباط بین دو انسان یا دو پدیده است. دامنه این ارتباط می تواند تامین کننده گسترده ارتباط بین انسان ها و پدیده های هستی در یک تعامل ماتریسی باشد که شبکه ای از ارتباطات منتهی به احترام و رضایت

ادامه مطلب