دیجیتال ساینیج برنا رسانه

موسسه تحقیقات شیلاتی کشور در سال 1381 از شرکت سهامی شیلات ایران جدا گشته و اساسنامه این موسسه در شورای گسترش آموزش عالی تصویب شد.با توجه به این موضوع که در عصری به سر می‌بریم که عصر ارتباطات نامیده می شود روابط عمومی یک سازمان مسؤولیت ها و کارکردهای بسیار مهم تری یافته‌است. برنامه‌ریزی مناسب

ادامه مطلب

اطلاع رسانی سازمانی با نزدیک شدن به نیمه دوم سال، زمان بودجه بندی برای سال آینده نیز فرامی رسد و بهتر است بودجه ای برای رویکردهای جدید در بخش اطلاع رسانی سازمانی خود در نظر بگیرید. اطلاع رسانی سازمانی بیرونی ترین وجه سازمان شماست و بیشترین ارتباط را با رسانه های مختلف دارد. با توجه

ادامه مطلب

  • فارسی
  • English