دیجیتال ساینیج بیمارستان

در سال 2020 فشارهای گسترده ای روی کارگران و مراکز درمانی در سراسر جهان دیده شده است. هنگامی که بیماری کرونا همه جهان را تحت تاثیر خود قرار داد ، بیشترین افرادی که برای مبارزه با آن در خط مقدم قرار گرفتند کارکنان مراکز درمانی و پزشکی بودند و زمانیکه ما از این بیماری  همه

ادامه مطلب