استند دیجیتالی

کیوسک لمسی با کاربرد سازمانها و ادارات، دانشگاه ها و بانک ها به منظور تکریم ارباب رجوع و همین طور آشنایی مراجعه کنندگان با برنامه های سازمان و اطلاع رسانی یکپارچه به آنها و همین طور راهنمای طبقات و اتاق ها برای سازمانهای بزرگتر و دانشگاهها، استفاده از کیوسک لمسی در نزدیک درب ورودی و

ادامه مطلب