روابط عمومی الکترونیک برنا رسانه

  رئوس فعالیتهای و برنامه های پیشنهادی اداره کل روابط عمومی و اموربین الملل    مقدمه:  روابط عمومی مجموعه ای از اقدامات و تلاش های آگاهانه ، ‏سنجیده و برنامه ریزیشده به منظور جلب مشاركت عمومی و كسب تفاهم متقابل بین یك سازمان و گروههای مورد ‏نظر آن سازمان است ، باید پذیرفت كه روابط

ادامه مطلب