دنیای ارتباطات به این معناست که: 1-امور زندگی مردم در ارتباط بیشتری با هم دیگر قرار گرفته است. 2-ابزار ارتباطی زیر ساخت دیگر تکنولوژی‌ها و توسعه‌هاست. 3-امکانات ارتباطی، سهولت بیشتری را برای برقراری ارتباط انسان‌ها مهیا کرده. بررسی سیر تاریخی ارتباطات اجتماعی نشان می‌دهد که چگونه با پیشرفت تکنولوژی شیوه ارتباطی انسان‌ها متحول شده است

ادامه مطلب