مشاهده و دسته بندی فایلها

آپلود فایلهای دانشی در درختواره دانش

تعریف پروژه ها

کاهش زمان آموزش کارکنان

اطمینان از ارزش محتوای دانشی

شناسایی کمبودهای دانشی

کسب و حفظ داراییهای فکری

ایجاد یک بانک دانش سازمانی قابل جستجو

کاهش هزینه های عملیاتی وافزایش بهره وری